2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge Organization of Integrated Water Resources Management: A Case of Chi River Basin, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤศจิกายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Information and Organizational Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 37 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 103-116 
     บทคัดย่อ This study is a part of the research project on the Development of an Ontology-Based Semantic Search for Integrated Water Resources Management of the Chi River Basin (CRB), Thailand.The study aimed at developing the knowledge domain of water resources management for CRB. The research methods included document analysis and qualitative research by adopting Liou (1990)’s knowledge acquisition approach. Fifteen experts including ten experts in the areas of environmental engineering, water resources engineering, and GIS, and seven government officers who has been involving with water management in the CRB were interviewed. The experts also took part in the processes of developing the knowledge domain, classifying, and structuring the knowledge for water resources management in the CRB. The results of this research were the knowledge domain of water resource management for CRB. An example of the water resources management knowledge domain which was structured by following concepts and processes of water resources management in Thailand is shown in this paper. 
     คำสำคัญ Water Resources Management; Knowledge Domain; Knowledge Acquisition; Knowledge Organization; Knowledge Model; Chi River Basin Thailand 
ผู้เขียน
517080003-1 นาย ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0