2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Role of Oxidative Stress and Anti-oxidation System in Metabolic Syndrome 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักกองบรรณาธิการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1905-0852 
     ปีที่ 2013 
     ฉบับที่
     เดือน September-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 1-16 
     บทคัดย่อ Reactive oxygen species or ROS are cellular metabolic products found in the living body. These species play an essential role in physiological system. However, the damage under the oxidative stress possibly occurs if there is imbalance between production of ROS and scavenging capacity. Oxidative stress interferes several biological systems and becomes one important factor in metabolic syndrome such as obesity, diabetes mellitus, and nonalcoholic fatty liver. The linear relationship between increasing body mass index (BMI) and waist circumference of obese and the elevation of lipid peroxidation markers including plasma thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and urine 8-epi-prostaglandin-F2α with lowering the levels of adiponectin and enzymatic antioxidants including superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase (CAT) has been reported. Correspondingly, levels of TBARS and hydrogen peroxide in plasma and white adipose tissue were increased together with decline of expression of adiponectin and peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARγ) in the obese and diabetes mice. The expression of tumor necrosis factor alpha (TNF-α), plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase (NADPH oxidase) subunits including gp91phox, p22phox, p40phox, p47phox, and p67phox were up-regulated. Furthermore, correlation between elevation of conjugated dienes and malondialdehyde, the index of lipid peroxidation, and attenuation of glutathione and activity of CAT enzyme was shown in the patient with nonalcoholic fatty liver disease. Hence, the metabolic syndrome is associated with disequilibrium of antioxidation system. The future studies for understanding a variable influencing oxidative stress and pathogenesis of metabolic syndrome are worth interesting for protection and delay progression of metabolic syndrome. 
     คำสำคัญ antioxidation system, oxidative stress, obesity, diabetes mellitus, nonalcoholic fatty liver. 
ผู้เขียน
557150005-2 น.ส. ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0