2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Improved Isarn Dharma Alphabets to Thai Language Translation using Longest Syllable Matching with Named Entities Recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2013 The 5th International Conference on Advanced Computer Control (ICACC2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม BOSI EDU  
     สถานที่จัดประชุม The Peninsula Excelsior Hotel, Singapore 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2556 
     ถึง 15 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537020028-3 น.ส. เพิ่มพร ลักขณาวรรณกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0