2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Isarn Phoneme Transcription using Statistical Model and Transcription Rule 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2013 5th International Conference on Advanced Computer Control (5th ICACC2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม BOSI EDU-Professional Organizer For Academic Conferences. 
     สถานที่จัดประชุม The Peninsula Excelsior Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2556 
     ถึง 15 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555020270-4 นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0