2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Follow-Up the Outcome of Treatment of Inhalant Users in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of The Medical Association of Thailand 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0125-2208  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 96 
     เดือน 7
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 854 
     บทคัดย่อ Background: Drug treatment in Thailand is categorized into three types, namely voluntary system, correctional system, and compulsory system. The latter is under Inhalants Law and Drug Addict Rehabilitation Act 2002 A.D. Objective: Follow-up the outcome of the compulsory system treatment in inhalant user on probation program and evaluate hospital referrals and the process of follow-up in community. Material and Method: A survey questionnaire adopted from KKU-VOUDIT was used in the present study in nine selected provinces of Thailand. Nine hundred ninety two people formed the study population and were divided into 95 administrators, 71 stakeholders, and 760 inhalant users. Results: Inhalant users were classified as experimental (56.8%), harmful (24.2%), dependent (13.9%), and psychosis (5.1%). Majority of inhalant users were male (95.0%), 12 to 19 (61.3%), single (83.4%). In this group, 15.5% were students while 45.1% were temporarily employed, and 40.3% were unemployed. Most inhalant users never reused (72.2%). However, some users re-used but were not incarcerated (12.2%) while others re-used and were incarcerated (15.5%). Conclusion: As the targets are youths, sub-district administrative organization, basic education office, and primary healthcare organizations should come together to bring about necessary changes. 
     คำสำคัญ Follow-up, Outcome, Inhalant 
ผู้เขียน
527070023-2 นาย วิรัติ วัฒนพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0