2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis and Characterization of Functionalized Graphene Oxide with 3-Mercaptopropyl-Trimethoxysilane 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มกราคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2014(PACCON2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Chemistry , Faculty of Science , Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 มกราคม 2557 
     ถึง 10 มกราคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 102 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Synthesis and Characterization of Functionalized Graphene Oxide with 3-Mercaptopropyl-Trimethoxysilane Prawit Nuengmatcha, Ratana Mahachai and Saksit Chanthai* Department of Chemistry and Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand *e-mail: sakcha2@kku.ac.th The mercapto group (thiol, -SH) is one of the most important functional group of ligands, particularly 3-mercaptopropyl-trimethoxysilane (MPTMS), which has relatively high affinity to bind heavy metal ions. The present study was aimed to synthesize and characterize graphene oxide (GO) modified with the MPTMS via silanization step. The effect of an initial concentration of the MPTMS (0.8-14.4% w/v) was experimentally optimized. Then, the obtained GO-MPTMS product was characterized by Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) techniques. From the results, the optimum conditions for the GO-MPTMS production were 4.8% w/v MPTMS at 65C for 6 h. It exhibits the IR characteristic peaks at wave numbers (cm-1) of 3367 (O-H), 2576 (S-H), 1719 (C=O), 1224 and 1049 (C-O), and 1160 (Si-O-C) indicating their functionalized GO-MPTMS. While EDX of this material reveals both Si and S spectra, also indicating the MPTMS bound on the surface of GO. It could, therefore, be implied that the GO-MPTMS was successfully obtained for further applications. Keywords: Graphene oxide; 3-Mercaptopropyl-trimethoxysilane, Synthesis, Characterization  
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0