2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chemical Constituents from Roots of Leea thorelii Gagnep. (Vitaceae) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Science, Burapha University and Chemical Society of Thailand 
     สถานที่จัดประชุม The Tide Resort Bangsaen Beach 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2556 
     ถึง 25 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 240 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535020005-1 น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Popular poster presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Faculty of Science, Burapha University and Chemical Society of Thailand 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 25 มกราคม 2556 
แนบไฟล์
Citation 0