2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chemical Constituents and Biological Activities from Ganoderma sp. KM01 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII) “Chemistry for Creative Economy” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University 
     สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 8 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 176 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535020005-1 น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Outstanding poster presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 8 พฤษภาคม 2556 
แนบไฟล์
Citation 0