2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lanostane Triterpenoid Lactones and Their Biological Activities from Ganoderma sp. KM01 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 39 th Congress on Science and Technology of Thailand “Innovative Sciences for a Better Life” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King with the Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม BITEC, Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 ตุลาคม 2556 
     ถึง 23 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 102 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535020005-1 น.ส. วรัญญา ละครวงษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0