2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Tai Chi Improves Oxidative Stress Response and DNA Damage/Repair in Yong Sedentary Females 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า
     บทคัดย่อ [Purpose] This study was to examine the effects of 12 weeks of Tai Chi (TC) exercise on antioxidant capacity, and DNA damage/repair in young females who did not perform regular physical exercise. [Subjects and Methods] Ten female students from a Chinese university voluntarily participated in this program. All of them practiced the 24-form simplified Tai Chi, 5 times weekly, for 12 weeks. Plasma levels of superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), hydroxyl radical inhibiting capacity (OH•-IC), 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG), and 8-oxoguanine DNA glycosylase (OGG1) were measured at 0, 8, and 12 weeks. Heart rate (HR) was monitored during the last set of the training session at 0, 8, and 12 weeks. [Results] Plasma SOD and OH•-IC levels were increased at 8 and 12 weeks compared to the baseline (0 weeks). Gpx and GSH levels did not change significantly throughout the study period. The plasma MDA level was decreased significantly at 8 weeks but not at 12 weeks compared to the baseline value. While the plasma 8-OHdG level did not change throughout the study period, the plasma OGG1 level was significantly increased at 8 and 12 weeks compared to the baseline value. [Conclusion] TC practice for 12 weeks efficiently improved the oxidative stress response in young females who did not perform regular physical exercise. The TC exercise also increased the DNA repairing capacity.  
     คำสำคัญ Tai Chi, Oxidative stress, DNA damag 
ผู้เขียน
537090009-5 Mr. HUANG XINGYU [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0