2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ แผ่นแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อแอนติบอดีโรคพยาธิตัวจี๊ด (gnathostomiasis)
ประเภท สิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ 25 พฤศจิกายน 2554
วันที่ได้รับ 6 ธันวาคม 2554
เลขที่คำขอ 1101003515
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ 12.5
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 12.5
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ เนทโธสโตมา สไปนิจีรุ่ม, Gnathostoma spinigerum, เนทโธสโตมิเอสิส, gnathostomiasis, จีนแมททริก เมททัลโลโปรตีนเนส, matrix metalloproteinase gene, แผ่นแอนติเจน, antigen strip, เทคนิคอิมมิวโนบลอท, immunoblot technique
เจ้าของผลงาน
527070032-1 น.ส. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน [เจ้าของผลงานหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น
แนบไฟล์