2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ICH Knowledge Organization Systems based on Thesaurus Concept
ชื่อรางวัล Best Paper Award
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The IEEE Technical Committee on Digital Libraries (TCDL)
วันที่รับมอบรางวัล 11 ธันวาคม 2556
สถานที่จัด Le Méridien Bangalore Bangalore
ประเทศ/รัฐ Karnataka - 560 052, India. 
ผู้เขียน
537080013-0 นาย วิระพงศ์ จันทร์สนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

แนบไฟล์