2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ศีกยภาพและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและศักยภาพพลังงานทดแทนจากกรณีศึกษาชุมชนบ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยได้ทำการสัมภาษณ์ครัวเรือน การสนทนากลุ่ม และทดลองใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน 4 เทคโนโลยีคือ บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบโอ่ง เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และโซลาร์เซลล์ 240 วัตต์ จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านลาด มีการใช้พลังงาน 539.75 toe/ปี มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 18,369,990 บาท/ปี และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,492 ตัน CO2/ปี และเมื่อวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนพบว่ามีศักยภาพด้านการผลิตพลังงาน 43.14 ktoe/ปี จากแหล่งพลังงานทดแทน 4 ชนิด คือ ป่าไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และแสงอาทิตย์ นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีปริมาณการใช้พลังงานลดลง 2.27 toe/ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 44,594.32 บาท/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.77 ตันCO2/ปี หากชุมชนนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ขยายผลครอบคลุมทั้งชุมชน จะสามารถทำให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่าย 2,776,822.76 บาท/ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 227.46 ตัน CO2/ปี 
     คำสำคัญ พลังงานชุมชน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน  
ผู้เขียน
555040161-7 นาย วิจิตร จันทรมาศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0