2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of an Open-Heart Intra-operative Risk Scoring Model for Predicting a Prolonged Intensive Care Unit Stay 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร BioMed Research International 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Publishing Corporation 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Based on a pilot study with 34 patients, applying the modified sequential organ 48 failure assessment (SOFA) score intra-operatively could predict a prolonged ICU stay, albeit 49 with only 4 risk factors. Our objective was to develop a practicable intra-operative model for 50 predicting prolonged ICU stay which included more relevant risk factors. 51 Methods: An extensive literature review identified 6 other intra-operative risk factors affecting 52 prolonged ICU stay. Another 168 patients were then recruited for whom all 10 risk factors were 53 extracted and analyzed by logistic regression to form the new prognostic model. 54 Results: The multivariate logistic regression analysis retained only 6 significant risk factors in 55 the model: age ≥60 years, PaO2/FiO2 ratio ≤200 mmHg, platelet count ≤120,000/mm3, 56 requirement for inotrope/vasopressor ≥2 drugs, serum potassium ≤3.2 mEq/L, and atrial 57 fibrillation grading ≥2. This model was then simplified into the Open-Heart Intra-operative Risk 58 (OHIR) score, comprising the same 6 risk factors for a total score of 7—a score of ≥3 indicating 59 a likely prolonged ICU stay (AUC for ROC of 0.746). 60 Conclusions: We developed a new, easy to calculate OHIR scoring system for predicting 61 prolonged ICU stay as early as 3 hours after CPB. It comprises 6 risk factors; 5 of which can be 62 manipulated intra-operatively.  
     คำสำคัญ Risk assessment; intensive care unit; intra-operative; cardiac surgery; anesthesia; 65 predictive model 
ผู้เขียน
527070035-5 น.ส. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0