2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SURVIVAL TIME AND MOLECULAR SUBTYPES OF BREAST CANCER AFTER RADIOTHERAPHY FROM RADIOTHETAPHY UNIT, SRINAGARIND HOSPITAL 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 7th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (2014 APOCP) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     สถานที่จัดประชุม Academia Sinica,  
     จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มีนาคม 2557 
     ถึง 23 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555110124-4 นาย อภิชาติ ก้องเสียง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0