2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก Study of Effect of Two Methods for Oral Secretion Removal in Unconscious Patients with Oro - endotracheal Tube 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 : The 15th Graduate Research Conferences  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 
     ถึง 28 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่) ครั้งที่ 15 
     หน้าที่พิมพ์ 1781-1790 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 20 ราย ที่รักษาในหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 1 และ 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) การดูดสารคัดหลั่งในช่องปากด้วยวิธีที่ 1 พบ polymicrobial organisms จาก 6 ราย เป็นทุกราย พบเชื้อมากกว่า 25,000,000 CFU/ml จาก 5 ชนิด เป็น 14 ชนิด พบความเปียกชื้นร้อยละ 60 ไม่พบบาดแผลในช่องปาก ปริมาณสารคัดหลั่งในช่องปากเฉลี่ย 71.9 มิลลิลิตร/วัน/ราย ค่าสายยางดูดสารคัดหลั่งในช่องปากเฉลี่ย 66.46 บาท/วัน/ราย 2) การดูดสารคัดหลั่งในช่องปากด้วยวิธีที่ 2 พบ polymicrobial organisms จาก 8 ราย เป็น 5 ราย พบเชื้อมากกว่า 25,000,000 CFU/ml จาก 14 ชนิด เป็น 10 ชนิด ไม่พบความเปียกชื้นและการเกิดบาดแผลในช่องปาก ปริมาณสารคัดหลั่งในช่องปากเฉลี่ย 102.55 มิลลิลิตร/วัน/ราย ค่าสายยางดูดสารคัดหลั่งในช่องปากเฉลี่ย 4.72 บาท/วัน/ราย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นข้อดีของการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากด้วยวิธีที่ 2 
ผู้เขียน
535060011-2 น.ส. วิลาวัลย์ พันธ์โสภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0