2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Real-time PCR and Melting Curve Analysis for Rapid Detection of Schistosoma mekongi DNA in infected 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มีนาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 1st ASEAN PLUS THREE GRADUATE RESEARCH CONGRESS 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate school, Chiang Mai University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม The Empress Convention Center, The Empress Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มีนาคม 2555 
     ถึง 2 มีนาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) HS-P-066 
     หน้าที่พิมพ์ 473 
     Editors/edition/publisher Graduate school, Chiang Mai University, Thailand 
     บทคัดย่อ Schistosomiasis is a tropical parasitic disease caused by blood-dwelling fluke worms of the genus Schistosoma whose infective stages, the cercariae, are amplified through mollusks acting as intermediate hosts. People are infected when exposed to fresh water containing cercariae that penetrate the skin. There are however considerable differences in intensity of infection and morbidity, depending on the pattern of exposure and the infective species. In Asia, 3 Schistosoma species cause human infection: Schistosoma japonicum, Schistosoma malayensis, and Schistosoma mekongi. S. mekongi, a blood-dwelling fluke is a water-borne parasite that found in communities along the lower Mekong river basin i.e. Cambodia and Lao PDR. This study was developed a real-time PCR assay combined with melting curve analysis to detect S. mekongi in experimentally infected snails and in fecal samples of infected rats. The procedure is based on the melting curve analysis of a hybrid between an amplicon from S. mekongi mitochondrion sequence and specific fluorophore-labeled probes. The method gave high sensitivity and specificity, could be applies as a fast and reliable tool for cercarial location in environment water in endemic areas, for epidemiological studies and eradication programs for intermediate hosts and for diagnosis of human infection in Asian populations as well as travelers returning from high-risk areas. Keywords: detection, Schistosoma mekongi, real-time PCR, rat feces, snails  
ผู้เขียน
547070011-1 น.ส. อรนุช แสนพูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Excellent poster presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Graduate school, Chiang Mai University, Thailand 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 2 มีนาคม 2554 
แนบไฟล์
Citation 0