2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ RAPID DETECTION AND DIFFERENTIATION OF CLONORCHIS SINENSIS AND OPISTHORCHIS VIVERRINI EGGS IN HUMAN FECAL SAMPLES USING A DUPLEX REAL-TIME FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER PCR AND MELTING CURVE ANALYSIS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Second Symposium of Specific Health Problem in Greater Mekong Sub-region (SHeP) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Health Cluster, The National Research Project, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Auditorium 1, Faculty of Medicine , Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen University, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2556 
     ถึง 29 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 57 
     Editors/edition/publisher Health Cluster, The National Research Project, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ Introduction: Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini are both important pathogens of food-borne parasitic zoonoses causing serious public health issue in several endemic countries in Asia. The endemic areas of both parasites are closely adjacent to each other with the discovery of co-endemic areas in Thailand. Methods: To develop a single step duplex real-time fluorescence resonance energy transfer (FRET) PCR merged with melting curve analysis for the fast detection and differentiation of C. sinensis and O. viverrini eggs in human fecal samples. Two species of mitochondrial NADH dehydrogenase subunit 2 (nad2) DNA elements, the 165-bp nad2 product of C. sinensis and the 209-bp nad2 product of O. viverrini were amplified by species-specific primers and the fluorescence melting curve analyses were generated from hybrid of amplicons and two pairs of species-specific fluorophore-labeled probes. Results: By their different fluorescence channels and melting temperatures, both C. sinensis and O. viverrini eggs in infected human fecal samples were detected and differentiated with high (100%) sensitivity and specificity. Detection limit was as little as a single C. sinensis egg and two O. viverrini eggs in 100 mg of fecal sample. The assay could distinguish the DNA of both parasites from the DNA of negative fecal samples and fecal samples with other parasitosis, as well as from the well-defined genomic DNA of human leukocytes and other parasites. Conclusions: It can reduce labor time of microscopic examination and is not prone to carry over contamination of agarose electrophoresis. Our duplex real-time FRET PCR method would be useful to determine the accurate range of endemic areas and/or to discover the co-endemic areas of two liver flukes, C. sinensis and O. viverrini, in Asia. This method also would be helpful for the differential diagnosis of the suspected cases of liver fluke infections among travelers who had visited the endemic countries of those parasites. 
ผู้เขียน
547070011-1 น.ส. อรนุช แสนพูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
497070005-1 น.ส. ต้องจิตร ถันชมนาง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
527070032-1 น.ส. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0