2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) Among Sugarcane Farmers in North-Eastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กุมภาพันธ์ 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, University of Malaya 50603 Kuala Lumpur Fax: 60-3-7967-5769 Telephone: 60-3-7967-4973 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This cross-sectional analytical study aimed to identify prevalence and factors associated with work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) among sugarcane farmers. Cluster random sampling was utilized to select 540 sugarcane farmers from three provinces in North-Eastern Thailand. Three related questionnaires, plus assessments by two expert physiotherapists, were used to check for factors associated with WMSDs and prevalence of WMSDs. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple logistic regressions. The results indicated the prevalence of WMSDs among sugarcane farmers in the 7 days before the interview and looking back over the previous 12 months were 82.96% and 88.70%, respectively. Factors significantly associated with reporting WMSDs (p–value <0.05) during past 12 months were (1) repetitive motions (adjusted OR=1.90; 95% CI=1.05-3.43), (2) working in awkward postures (adjusted OR=1.95; 95% CI=1.01-3.77), (3) forceful exertions (adjusted OR=2.78;95% CI=1.54-5.02), and (4) stress about future income (adjusted OR=1.80; 95% CI=1.02-3.16). Recommendations are made for risk prevention strategies. 
     คำสำคัญ musculoskeletal disorders, working postures, repetitive work, forceful exertions, financial stress, sugarcane farmers, Thailand 
ผู้เขียน
527110004-5 นาย ธีรศักดิ์ พาจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1