2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of miroestrol and isomiroestrol on neuroprotective activities related to memory deficit 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences ADVANCING PHARMACY FOR ASEAN COMMUNITY 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universiti Kebangsaan Malaysia and Mahidol Unviersity Joint Scientific Conference 
     สถานที่จัดประชุม Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ธันวาคม 2554 
     ถึง 16 ธันวาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2554 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 246 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535150054-3 นาย วิชิตศักดิ์ สุขโน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0