2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of 17-beta estradiol on learning and memory in ovariectomized mice  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Sino-Thai international conference on traditional medicine and natural products  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Guangxi University of Chinese Medicine, P.R. China and Khon Kaen University, Thailand  
     สถานที่จัดประชุม Guangxi University of Chinese Medicine, Muti-function room (7th floor) in the Exhibition Center of GUCM 
     จังหวัด/รัฐ Guangxi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 เมษายน 2557 
     ถึง 11 เมษายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 610-614 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535150054-3 นาย วิชิตศักดิ์ สุขโน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0