2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Parametric Study of Gravitational Vortex Power Plant 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publication, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2013 
     ฉบับที่ 805-806 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 811-817 
     บทคัดย่อ  This study is the analysis and design of a basin structure which has the ability to form a gravitational vortex stream. Such a high velocity water vortex stream can possibly be used as an alternative energy resource. In this study we are interested in the formation of a water vortex stream by gravitation, which is a new technique used in the field of hydro power engineering. The advantage of this method for electrical generation is the capability of producing energy using low head of 0.7 to 3 meters. It can be applied in a low head micro hydro power plant. The governing equations are the Navier-Stokes equations. The SIMPLE method was adopted to solve the discretized equation. The flow field in the flume, under different incoming flow condition and basin configurations were numerically simulated using the software ANNSYS fluent. The studies investigated parameters which affect the velocity vector flow field, which include 1) Outlet diameter at the bottom center of basin 2) Gravitational vortex head and 3) Flow rate. Computation fluid dynamics is used to determine the suitable turbine blade for testing. A gravitational vortex power plant model is created to investigate electrical power output                 
     คำสำคัญ gravitational vortex, vortex basin, computational fluid dynamics 
ผู้เขียน
537040009-5 นาย สุเจตน์ วันชาติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0