2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Light-weight radiation protection by non-lead materials in x-ray regimes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ICEAA-IEEE APWC 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE-APWC 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Metamaterials, X-ray 
ผู้เขียน
557040018-6 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0