2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Design of Band Stop Filters by Three-Dimensional Nanocircuits 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2015 International Conference on Photonics, Optoelectronic and Applications (ICPOA 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society for Research (ASR)  
     สถานที่จัดประชุม Hotel Sunroute Plaza Shinjuku 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557040018-6 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547040039-0 นาย ชัยยงค์ เสริมผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0