2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ 'Modern woman' Discourse in Dungtawan's Novels 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Hong Kong international Conference on Education, Psychology and Society 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม HIGHER EDUCATION FORUM 
     สถานที่จัดประชุม Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2556 
     ถึง 21 ธันวาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่) 2013 
     หน้าที่พิมพ์ 419-420 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555080132-0 นาย กฤต โสดาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0