2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The association of G Xmn I polymorphism,  - globin gene microsatellite and  - globin gene haplotype with hemoglobin F level in homozygous hemoglobin E 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2551 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11 th International Conference on Thalassaemia & Haemoglobinopathies and 13 th International TIF Conference for Thalassaemia Patients & Parents 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thalassaemia International Federation 
     สถานที่จัดประชุม Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2551 
     ถึง 11 ตุลาคม 2551 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517100002-4 นาย นฤวัตร ภักดี [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0