2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ G Xmn I polymorphism and hemoglobin F levels in thalassemia intermedia associated with Hb E -  - thalassemia patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2 nd CHE-USDC Congress II 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม Dusit Thani Pattaya Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 สิงหาคม 2552 
     ถึง 29 สิงหาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517100002-4 นาย นฤวัตร ภักดี [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0