2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Molecular characteristics of thalassemia intermedia associated with Hb E -  - thalassemia in northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th International Conference on Thalassaemia and Other Haemoglobinopathies, and the 14th TIF Conference for Patients and Parents 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thalassemia International Federation 
     สถานที่จัดประชุม WOW Hotels Topkapı & Kremlin Palace 
     จังหวัด/รัฐ Antalya, Turkey 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 14 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517100002-4 นาย นฤวัตร ภักดี [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0