2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Delay-dependent stability analysis for neutral systems with mixed time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2556 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     สถานที่จัดประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานครฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 71-80 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545020017-5 น.ส. อิสราพร ขนชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0