2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 338 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และได้รับกลับมาจำนวน 289 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.5 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพฤติกรรมสารสนเทศในด้านความต้องการ การแสวงหา และการใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะสารสนเทศด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก แต่ความต้องการสารสนเทศด้านการบริหารงานวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่ได้เน้นการใช้วิจัยเป็นฐาน ในส่วนของปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับอย่างเพียงพอ ยกเว้น ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้นโยบายที่กำลังเร่งพัฒนา ให้ความรู้ และส่งเสริมด้านการทำวิจัยสถาบันและการปฏิบัติงานประจำโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
     คำสำคัญ บุคลากรสายสนับสนุน พฤติกรรมสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ 
ผู้เขียน
525080110-7 นาย คมสัน พันธุ์ชัยเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0