2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล MP1, an anthocyanin rich functional drink, improves memory impairment in ovariectomized rats.
ชื่อรางวัล Second prize Boehringer Ingelheim-NNA oral presentation award
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่รับมอบรางวัล 7 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่จัด คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ประเทศ/รัฐ ประเทศไทย 
ผู้เขียน
557070013-8 น.ส. วรนันท์ คีรีสัตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

แนบไฟล์