2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Gelatinase, Matrix Metalloproteinase-2, and -9 Inhibitory Effects of Ethanol Extracts from Phyllanthus Emblica Linn Stem 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มีนาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Graduate School, Chiang Mai University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 มีนาคม 2555 
     ถึง 2 มีนาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ HS-283-HS-287 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535150010-3 น.ส. พรชนัน วชิโรดม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557100005-2 น.ส. รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0