2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Variability in phytochemicals and antioxidant activity in corn at immaturity and physiological maturity stages 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Food Research Journal 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Food Science & Technology, UPM. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Zea Mays L. Maize Vegetable corn Phytochemical Grain color 
ผู้เขียน
545030036-5 น.ส. สุจิตรา คำภาส [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0