2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of Emergency Medical Service Area using GIS  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM) : The Role of Traditional / Alternative Medicine and Global Health Care  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine Mahasarakham University  
     สถานที่จัดประชุม Convention Hall, Taksila Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Mahasarakham, Thailand.  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2555 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 101 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525020109-8 น.ส. กมลวรรณ สมยาภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0