2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างภาพเสมือนสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต 
     จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 9 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 969-974 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในแต่ละปีนั้น มักจะสร้างปัญหาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างมากเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ทราบข้อมูลพื้นฐานโดยรวมของแต่ละโรงเรียนที่จะนำมาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการพัฒนาสถานศึกษาให้เท่าเทียมกันและตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้ให้มีการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) แต่ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นมีความหลากหลาย ซึ่งยากต่อการนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาและตรงกับบริบทพร้อมทั้งตรงกับความต้องของสถานศึกษา งานวิจัยนี้เป็นการสร้างภาพเสมือนสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 57 แห่ง ซึ่งใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง ที่มีชุดข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจำนวนนักเรียน ด้านข้อมูลการเจริญเติบโตของนักเรียน และด้านรายได้ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณประจำปี จากการทดลองพบว่า ข้อมูลด้านจำนวนนักเรียนมีความสัมพันธ์ในเชิงจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของนักเรียนมีความสัมพันธ์ต่อส่วนสูงกับน้ำหนัก และข้อมูลด้านรายได้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับความยากจนของนักเรียน ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 ด้านนี้สามารถนำไปวางแผนการช่วยเหลือด้านงบประมาณให้แก่สถานศึกษาได้  
ผู้เขียน
545020155-3 นาย นิคม วุฒิยา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0