2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genotypic performance under intermittent and terminal drought screening in rainfed lowland rice (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1405224475) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ตุลาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Field Crops Research 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 156 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 281-292 
     บทคัดย่อ severity of water stress is highly variable from year to year and the current drought screening method for rainfed lowland rice utilizes a late planting to impose a prolonged terminal drought in the wet season. In this paper, an alternative drought screening method was investigated for areas where photoperiod insensitive genotypes are commonly grown with the aim of identifying promising genotypes exposed to short-duration intermittent drought, a condition that is more frequently experienced in the rainfed lowlands in the wet season. To assess the usefulness of intermittent drought screening the performance of genotypes was compared with that tested under traditional flooded and terminal drought treatments in wet and dry seasons for two years. Mean yield reduction in intermittent and terminal drought was 13 and 35% respectively in the wet season and 34 and 59% respectively in the dry season, indicating that the proposed intermittent drought screening in the dry season and the current terminal drought screening in wet season would provide the magnitude of drought severity that would be appropriate for screening. Genotypes shown to be drought tolerant, based on their drought response index (DRI), were consistent in intermittent and terminal drought screening. There was no significant relationship between potential grain yield obtained under well watered treatments and DRI, indicating that some drought tolerant genotypes can achieve high yield, thus adaptation to a wide range of rainfed lowland conditions is expected. Due to genotypic variation in flowering in relation to rainfall or irrigation events in the terminal and intermittent drought treatments respectively, delay in flowering was not consistent across experiments and thus, is not expected to be a useful trait for selection particularly when using intermittent screening methods. It is therefore concluded that intermittent drought with appropriate level of drought stress could be used with DRI as a criterion for selection of well adapted genotypes suitable for the rainfed lowlands. 
     คำสำคัญ Water deficit Potential yield Drought tolerance Delay in flowering, Drought response index, Aerobic conditions 
ผู้เขียน
537030035-0 Mr. PHETMANYSENG XANGSAYASANE [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0