2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Calcium consumption for osteoporosis prevention: knowledge, attitudes and behavior in the northeastern region, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร J Med Assoc Thai. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Medical Association of Thailand 
     ISBN/ISSN 0125-2208 
     ปีที่ 97 
     ฉบับที่
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 232-40 
     บทคัดย่อ Objective: Identified Thai adults’ knowledge and attitudes towards calcium and determined factors predicting calcium consumption. Material and Method: One thousand four hundred seventy five Thai adults, aged ≥20 years old were interviewed, using a semi-structured questionnaire. Knowledge about role of calcium and good sources of calcium was measured using 17 questions. Attitudes towards calcium were measured with 10 opinion statements, using 7-point Likert scale (1 = strongly disagree to 7 = strongly agree). Calcium consumption, based on a 24-hour recall, was assessed using food frequency checklists and open-ended questions. Results: The median score for knowledge was 15 (IQR: 12, 16; total possible score: 17). The overall median of attitudinal score was 5.6 (IQR: 4.9, 6.1; cronbach’s alpha = 0.80). Approximately 10.9% consumed adequate amounts of calcium (800 mg/day). Conclusion: Factors significantly determining the likelihood an adequate intake of calcium were age <35 years, support from peers and taking calcium-supplements.  
     คำสำคัญ Calcium, Calcium consumption, Knowledge of calcium, Attitude toward calcium, Osteoporosis prevention, Thai communities 
ผู้เขียน
527150007-5 นาง เพ็ญนภา ศรีหริ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0