2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Phyllanthus emblica L. branch extract ameliorates testicular damage in valproic acid induced rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสมาคมกายวิภาคแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม วังจันทน์ริเวอร์วิว 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 9 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ ุุุ62 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The present study aimed to investigate protective effect of Phyllanthus emblica L. branch (PE) extract on rat testicular damage induced with valproic acid (VPA) that is widely used in treating for epileptic patients. The antioxidant capacity of aqueous PE extract was assayed by DPPH and FRAP methods. Male rats were divided into 6 groups (control, VPA, 250 mg/kgBW PE only, and 50, 100, 250 mg/kgBW PE+VPA). Animals were pretreated with PE for 23 days and co-administered with VPA for 10 days. After treatment, rats were observed relative weights of testis and epididymis plus vas deferens, sperm concentration, testosterone level, and testicular histology, respectively. The results showed that all doses of PE with high antioxidant activity significantly protect the decrease testicular weight and testosterone level in VPA rats. PE 50 and 100 mg/kgBW significantly improve the decrease sperm concentration in VPA treated rats. Moreover, testicular histology of PE+VPA groups showed declining of testicular damages such as seminiferous atrophy, sloughing and degeneration of germ cells as compared to VPA group. This study suggested that PE branch extract possessing antioxidant capacity prevent testicular damages in rats induced with VPA.  
ผู้เขียน
555070016-8 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545070041-8 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535070051-4 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0