2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการลดอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันระยะการรักษาแบบเ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤษภาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โปรแกรมการออกกำลังกาย อาการเหนื่อยล้า ผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ผู้เขียน
545060049-8 นาง สุพิศตรา พรหมกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0