2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Behaviors of Ni and Zn Adsorption on Different Soils Found in the Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th KKU Engineering Conference (KKU-IENC 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 
     ถึง 29 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 222 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In this work, both batch method and column method were used to investigates the adsorption of Ni and Zn on different kinds of soils found in the Northeastern Thailand including clay, silt, and sand. The batch method was used to examine the adsorption isotherm and the effect of contact time, initial concentration, and temperature on the adsorption. The column method was used to simulate the real condition of wastewater adsorption. The results indicated that the adsorption isotherms were fitted with Freundlich and Langmuir isotherm. All soils adsorbed Ni better than Zn. The adsorption capacity of soils tended to increase when the temperature increased from 30oC to 50oC. Soil surface characteristic was an important factor that affected on the adsorption capacity of soils. For the column test, the adsorption decreased with the increasing amount of metal solution. Leaching of the metal occurred in a fractional volume.  
ผู้เขียน
537040024-9 นาย นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0