2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Extend the Family Quality of Life Concept for Thai Families Who Have Children with Developmental Disabilities 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 35th International Association for Human Caring Conference, SIG on Transcultural Nursing and Caring,6th Annual Conference of Society of Cultural Nursing Studies  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kobe University Graduate School of Health Sciences 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto International Conference Center (Main Hall and others) 
     จังหวัด/รัฐ Kyoto, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) the International Journal for Human Caring 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 38 
     Editors/edition/publisher ManeeratThirakorn, Jongudomkarn Darunee, Kheawyoo Jiraporn 
     บทคัดย่อ Background:While children with disability have received more attention over the last 20 years inThailandthey still experience health inequalities. Little is known about family quality of life (FQOL)of families who have a child with a developmental disability (DD). Current disability study mainly focus on physical disabilities. Thus, the present study assessed the perceptions of Thai families who have a child with a DD. AIMS:To capture the voices and opinions of families how living with a child with DDaffects their FQOL METHODS:A total of 31 Thai families with a child with DD such as cerebral palsy or autism (age 2 to 22 years) were included into the study. We used focus groups for data collection. A designated scribe took verbatim notes, which were later subject to qualitative content and thematic analyses. RESULTS:We identified five significant themes related to FQOL:1) family interaction, 2) parenting, 3) physical and material wellbeing, 4) emotional wellbeing, and 5) disability-related support. Derived from the study findings allowed the emergence of theCISNA model which includes five new sub-domains of FQOL that reflects the experiences of our study families. CISNA stands for: Cooperation and communication in family, Information for fostering the child’s independence, Safety around the house and sufficiency in financial recourses, Network for social support, and Advocacy for education and upbringing. Implication:Our findings will allow us in the future to develop animproved tool for FQOL assessment, specifically for Thai families with a child withDD. In the future, this tool will be helpful for communities to prioritize their concerns, practical implications, and health policies for children with DDs and their families.  
ผู้เขียน
527060002-6 นาง ธิรากร มณีรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0