2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การดูดซับโลหะหนักของดินลมหอบสีแดง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กรกฎาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0857-7951 
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 1-8 
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาการดูดซับโลหะหนัก 3 ชนิด ได้แก่ ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี โดยใช้ดินลมหอบสีแดงที่พบในจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นตัวดูดซับ การทดสอบการดูดซับใช้ทั้งวิธีแบบกะและแบบต่อเนื่อง ในการทดสอบแบบกะใช้สารละลายโลหะหนักความเข้มข้นต่างๆ ที่เวลาการดูดซับตั้งแต่ 0-48 ชั่วโมง ส่วนการทดสอบแบบต่อเนื่องมีทั้งการศึกษาการดูดซับโลหะ การชะล้างโลหะออกจากดิน และการดูดซับซ้ำอีกรอบหลังจากการชะล้าง จากการศึกษาพบว่า ดินลมหอบสีแดงสามารถดูดซับ ทองแดงได้มากที่สุด และดูดซับสังกะสีได้น้อยที่สุด ความเข้มข้นของสารละลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ นั่นคือ เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นปริมาณการดูดซับจะเพิ่มขึ้น และจากการทดสอบแบบต่อเนื่อง พบว่า ทองแดงถูกชะล้างได้มากที่สุด ส่วนสังกะสีถูกชะล้างได้น้อยที่สุด และเมื่อนำไปดูดซับซํ้าอีกครั้ง ดินลมหอบสีแดงจะมีความสามารถในการดูดซับทองแดงได้ลดลง ในขณะที่ความสามารถในการดูดซับนิกเกิล และสังกะสียังคงเท่าเดิม 
     คำสำคัญ Adsorption, Heavy Metals, Loess 
ผู้เขียน
537040024-9 นาย นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0