2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ประสิทธิภาพการดูดซับนิกเกิลของดินเหนียวและดินทรายปนทรายแป้ง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กันยายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0857-7951 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 46-53 
     บทคัดย่อ พบได้ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน บทความนี้ศึกษาการดูดซับนิกเกิลของดินเหนียวและดินทรายปนทรายแป้ง ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย การทดสอบใช้วิธีแบบกะโดยมีการหาระยะเวลาดูดซับสมดุล ไอโซเทอมการดูดซับ ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการดูดซับ และผลกระทบของวัสดุที่นำมาผสมกับดิน ได้แก่ ปูนขาวและเถ้าแกลบ จากการศึกษาพบว่า การดูดซับนิกเกิลของดินทั้งสองชนิดเข้าสู่สภาวะสมดุลภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยแบบจำลองของฟรุนด์ลิชสามารถอธิบายการดูดซับได้ดีกว่าแบบจำลองแลงเมียร์ของแลงเมียร์ เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับนิกเกิลของดินทั้งสองชนิด พบว่า ดินเหนียวมีความสามารถในการดูดซับนิกเกิลได้ดีกว่าดินทรายปนทรายแป้ง การเพิ่มอุณหภูมิทำให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ้น และการนำปูนขาวหรือเถ้าแกลบผสมมาผสมกับดินช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับนิกเกิลได้ 
     คำสำคัญ การดูดซับ, โลหะหนัก, นิกเกิล, ไอโซเทอม 
ผู้เขียน
537040024-9 นาย นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0