2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A qualitative study to explore how patients identify and assess symptoms as adverse drug reactions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร European Journal of Clinical Pharmacology 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Berlin Heidelberg 
     ISBN/ISSN (Print) 0031-6970 (Online) 1432-1041 
     ปีที่ 70 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 605-617 
     บทคัดย่อ Purpose To explore how Thai patients assess symptoms as adverse drug reactions (ADRs). Methods Out-patients at two hospitals in Thailand previously reporting suspected ADRs to statins were purposively selected to cover factors relevant to the accuracy of ADR reports. Semi-structured interviews explored the mechanisms participants used to work out whether their symptoms were related to their statin. All interviews were audio-recorded, transcribed and independently thematically analyzed by two researchers. Results One hundred interviews were suitable for analysis; 52 were male, age range was 36 to 77 years (mean ± S.D.: 59.83 ± 9.14) and most (92) were taking other medicines in addition to statins. Patient assessment of symptoms as ADRs fell into two major themes: medicine-related factors and external factors. Timing relationships were mentioned most frequently (74), followed by information received (55), seeing similar symptoms in others (7) and diagnosis through blood tests (4). Use of multiple medicines, consideration of the medicine versus diseases, symptoms occurring with more than one medicine or relieved through treatment reduced confidence in ADR attribution. Many participants proposed alternative explanations for symptoms, including old age. Lack of information and knowledge were obstacles to the assessment process. Conclusions Patients assessed possible ADRs most often by considering timing relationships. While they also used medicine information, Thai patients received inadequate information to help them assess their symptoms. Patients expressed uncertainty and difficulties in deciding attribution when concomitant medicines and diseases were involved. The findings could support the development of a patient-friendly systematic tool for identifying and assessing possible ADRs. 
     คำสำคัญ Patients; Identification; Assessment; Adverse Drug Reactions; Qualitative study 
ผู้เขียน
537150005-0 น.ส. นทพร ชัยพิชิต [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0