2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ระบบการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยโดยตรง : การดำเนินงานนานาชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
     ISBN/ISSN 0858-9437 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 257-266 
     บทคัดย่อ ปัจจุบัน ในระบบการเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยานั้น ได้อาศัยความร่วมมือในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยบุคลากรทางสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งมักพบปัญหาการรายงานในอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงมีการริเริ่มให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ด้วยตนเองในหลายๆประเทศ และพบว่าช่วยเพิ่มอัตราการรายงานโดยเฉพาะอาการอันไม่พึงประสงค์ใหม่ที่คาดว่าเกิดจากยา อาการอันไม่พึงประสงค์ชนิดไม่รุนแรงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หรืออาการอันไม่พึงประสงค์บางอย่างที่ผู้ป่วยสมควรเข้ามามีบทบาทอันสำคัญร่วมด้วยในด้านความปลอดภัยทางยา ซึ่งพบว่ารายงานของผู้ป่วยให้รายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวกับยาและอาการอันไม่พึงประสงค์อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ป่วยมีการรายงานเกินความเป็นจริง เนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถในการจำแนกอาการที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากโรคที่เป็นอยู่หรือเนื่องมาจากยาที่ใช้กันแน่ ดังนั้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาและอาการอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงอาจช่วยเพิ่มคุณภาพของรายงานและทำให้ระบบการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
     คำสำคัญ อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา, การรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยโดยตรง 
ผู้เขียน
537150005-0 น.ส. นทพร ชัยพิชิต [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0