2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาผังความสัมพันธ์ของวิจัยจากผลงานเผยแพร่วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อความ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 : 50 ปี มข. กับการอุทิศเพื่อสังคม 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 
     ถึง 28 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 330-335 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ This research presents the implementation of research map, from the total number of 29,067 Khon Kaen University’s graduate publications in 2007 – 2013. The implementation adopts knowledge in presenting publication data in a form of accessible topic maps, which could be completed within a short period of time using data mining technology, and could be an alternative which well reflects research capabilities of Khon Kaen University. Such implementation of research map is able to apply searching tools to increase the speed of searching abilities in data relationships needed. In spite of the accessibility of using graphs to present a large volume of data; however, it is unable to search for detailed specific topics.  
ผู้เขียน
545040059-7 นาย อภิเชษฐ์ บุญจวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0