2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adsorption Behaviour of Heavy Metals on Various Soils 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มกราคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Polish Journal of Environmental Studies 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hard Publishing Company 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This article studies the adsorption behaviours of Cu, Ni and Zn in various natural soils. The effects of contact time, adsorption isotherm and the effects of temperature were investigated, using the batch method. The column method was also adopted, to simulate the conditions found in the real field. The results indicate that the adsorption isotherm can be satisfactorily described using the Freundlich and Langmuir models. Almost all soils showed adsorption capacities, in the order of Ni>Cu>Zn. The adsorption capacity of the metals increased when temperatures increased. From the column test, we find that heavy metals can be leached from the soil using distilled water. After leaching, the adsorption capacity of the soils slightly increased. 
     คำสำคัญ heavy metals, adsorption, isotherm, soil, column test 
ผู้เขียน
537040024-9 นาย นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0