2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร ในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN 2351-0358 
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 22 คน ทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 11 คน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองโดยใช้ทฤษฎีของแบนดูรา1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกลักษณะทั่วไปและภาวะสุขภาพ แบบบันทึกความสามารถในการออกกำลังกาย(6MWT) แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถตนเอง และ แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติที ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง 1) มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองด้านการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p = 0.001 และ p = 0.0001 ตามลำดับ 2) มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติp = 0.006 3) มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการออกกำลังกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p= 0.018 และ 4) มีผลต่างของค่าเฉลี่ยระดับไขมันในเลือดชนิด TC, LDL และ HDLไม่แตกต่างกัน (p= 0.179, 0.299 และ 0.263 ตามลำดับ) สรุปได้ว่า โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองสามารถเพิ่มการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร และความสามารถในการออกกำลังกายของผู้ป่วยให้ดีขึ้น แต่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดไม่แตกต่างกัน  
     คำสำคัญ การรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทาน อาหาร กลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ผู้เขียน
535060013-8 นาง ศรพิศ พรมผิว [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0