2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antihypertensive effect of Ellagic acid in L-NAME induced hypertensive rats  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว 
     จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 9 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่) 37 
     หน้าที่พิมพ์ 250 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070007-3 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
545070045-0 นาย พัฒนพงษ์ บุญพรม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567070005-8 น.ส. รรินธร สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070037-4 นาย สราวุธ บรรบุผา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0