2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Asiatic acid alleviate hemodynamic alterations and vascular dysfunction in L-NAME-induced hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2556  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโนโวเทล ชะอำ 
     จังหวัด/รัฐ เพชรบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 เมษายน 2556 
     ถึง 26 เมษายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 26 
     Issue (เล่มที่) 42 
     หน้าที่พิมพ์ 47 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070037-4 นาย สราวุธ บรรบุผา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0